Lög og reglugerðir

Lög og reglugerðir

Fjárreiður ríkisins

Stefnumörkun og langtímaáætlun í ríkisfjármálum

Forsvar og gerð frumvarps til fjárlaga, fjáraukalaga og lokafjárlaga

Skuldbindingar fram yfir fjárlagaárið, þ.m.t. rekstrar- og þjónustusamninga

Almennt eftirlit með framkvæmd fjárlaga

Sjóðstýring

Lánsfjármál og lántökur


Ríkisaðstoð, ríkisábyrgðir og styrkir til einkafyrirtækja


Reikningshald ríkisins

Samhæfing fjármála sveitarfélaga við ríkisfjármál

Fjársýsla ríkisins

Eignir ríkisins

Fasteignir, verðbréf og hlutabréf og fyrirsvar þeirra að því marki sem þær eignir eru ekki faldar öðrum


Húsnæðismál ríkisstofnana

Bifreiðamál ríkisstofnana

Opinberar framkvæmdirRíkisjarðir

Jarðasjóður ríkisins

Bankasýsla ríkisins

Fasteignir ríkissjóðs

Framkvæmdasýsla ríkisins

Tekjuöflun ríkisins

Skattamál, svo sem álagningu, uppgjör og aðra skattframkvæmd, skatt· rannsóknir og úrskurði í skattamálum, þ.m.t. málefni ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og yfirskattanefnd


Tolla og vörugjöld, þ.m.t. tollgæslu og innheimtu opinberra gjalda, málefni toll· stjóra og ríkistollanefndar


Aðrar tekjur ríkissjóðs, þ.m.t. arðgreiðslur, leigutekjur og ýmis gjöld


Starfsmannamál ríkisins

Almenn stefnumótun í mannauðsmálum ríkisins og fræðsla
Launa- og kjaramál


Launavinnsla

Réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna


Kjararáð

Lífeyrismál

Lífeyrismál starfsmanna ríkisins, forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæsta· réttardómara

Skyldutrygging lífeyrisréttindaStarfsemi lífeyrissjóða að því marki sem þau verkefni eru ekki falin öðrum

Viðbótartryggingarvernd og séreignarsparnaður, þ.m.t. starfstengdir eftirlaunasjóðir


Hagstjórn og fjármálastöðugleiki

Mat á þróun og horfum í efnahagsmálum og gerð þjóðhagsspár

Efnahagsáætlanir og samstilling opinberrar hagstjórnar

Vextir og verðtrygging

Lögeyrir, gjaldeyrir og fjármagnshreyfingar milli landa


Seðlabanki Íslands

Fjármálamarkaður, lagaumgjörð og eftirlit

Fjármálafyrirtæki


Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Verðbréfamarkaðir


Úrskurðarnefnd verðbréfamiðstöðva

Innstæðutryggingar

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

Vátryggingar og vátryggingastarfsemiÚrskurðarnefnd í vátryggingarmálum

Viðlagatrygging Íslands

Úrskurðarnefnd um viðlagatryggingu

Greiðslukerfi og greiðsluþjónusta


Fjármálaeftirlitið


Almennar umbætur í ríkisrekstri

Skipulag og stjórnarhættir í ríkisstarfsemi

Opinber innkaup og málefni Ríkiskaupa
Kærunefnd útboðsmála

Hagræðing í ríkisrekstri og árangursstjórnun


Önnur verkefni

Kröfulýsing í þjóðlendur

Verslun með áfengi og tóbak og málefni Áfengis- og tóbaksverslunar ríkis· insMálefni, og eigendaforsvar fjölþjóðlegra lánastofnana, annarra en þeirra sem fara með þróunaraðstoð, þ.m.t. gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum (NIB) og Alþjóða­gjaldeyrissjóðnum (IMF) og Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu (EBRD)