Nr. 20/2001. Fundur fjármálaráðherra Norðurlanda og ársfundur Norræna fjárfestingarbankans í Helsinki, 1. júní 2001

1.6.2001

Fréttatilkynning
Nr. 20/2001

Fundur fjármálaráðherra Norðurlanda og ársfundur Norræna fjárfestingarbankans í Helsinki, 1. júní 2001

Þróun efnahagsmála á Norðurlöndum áfram fremur hagstæð

Fjármálaráðherrar Norðurlanda ræddu ástand og horfur í efnahagsmálum á fundi sínum í Helsinki í dag. Ráðherrarnir töldu stöðu efnahagsmála á Norðurlöndum áfram trausta þrátt fyrir að útlit væri fyrir hægari hagvöxt í helstu iðnríkjum á næstunni; verðbólga er tiltölulega lág og atvinnuleysi fer minnkandi. Þeir lögðu áherslu á nauðsyn þess að hafa hemil á kostnaðarþróuninni og að áfram verði fylgt aðhaldssamri stefnu í ríkisfjármálum. Á öllum Norðurlöndunum er gert ráð fyrir verulegum afgangi á fjárlögum í ár og á næsta ári sem gefur færi á að lækka skuldir hins opinbera enn frekar á næstu árum. Ráðherrarnir töldu þetta mikilvægt í ljósi hugsanlegra áhrifa breyttrar aldurssamsetningar þjóðanna á opinber fjármál.

Ráðherrarnir töldu Norðurlöndin vel í stakk búin til þess að mæta áhrifum minnkandi hagvaxtar í helstu iðnríkjum heims. Engu að síður er við því að búast að heldur dragi úr hagvexti á Norðurlöndunum á næstunni. Árið 2001 er gert ráð fyrir að hagvöxtur verði að meðaltali tæplega 3% á Norðurlöndunum, en á næsta ári er spáð um 2,5% hagvexti og reyndar svipað fram til ársins 2004.

Geir H. Haarde, fjármálaráðherra, benti á að töluverðar breytingar hefðu orðið á sviði efnahagsmála á Íslandi að undanförnu. Þar ber hæst breyttar áherslur í stjórn peningamála sem munu ótvírætt styrkja stöðu efnahagsmála þegar fram í sækir. Jafnframt hefur ríkisstjórnin ákveðið einhverja umfangsmestu sölu ríkisfyrirtækja sem um getur með sölu á Landssímanum, Landsbanka og Búnaðarbanka og hafa lög þessa efnis þegar verið samþykkt á Alþingi. Í þriðja lagi eru góðar horfur á að innan skamms verði hafist handa um frekari uppbyggingu álvera hér á landi. Í fjórða lagi nefndi hann að á vegum ríkisstjórnarinnar væri unnið að undirbúningi umfangsmikilla skattbreytinga. Öll þessi atriði væru til þess fallin að styrkja stöðu efnahagsmála enn frekar og stuðla að auknum hagvexti á næstu árum.

Ráðherrarnir fjölluðu einnig um ýmis skattamál og staðfestu samkomulag milli Norðurlandanna um gagnkvæm upplýsingaskipti og aukið samráð á þessu sviði. Ennfremur var á fundinum rætt um ýmis málefni á vettvangi Evrópusambandsins, meðal annars með tilliti til fyrirhugaðs leiðtogafundar í Gautaborg síðar í þessum mánuði.

Loks ræddu ráðherrarnir almennt um þá vinnu sem er í gangi og varðar sjálfbæra þróun efnahagslífsins, jafnt á vettvangi Norðurlandanna sem og innan OECD og Evrópusambandsins og stöðu mála gagnvart Kyoto-samkomulaginu.

Geir H. Haarde benti meðal annars athygli á að þessi mál hefðu um langt skeið verið í brennidepli á Íslandi. Ennfremur vakti hann athygli á að þótt Ísland væri í fremstu röð hvað varðaði nýtingu endurnýjanlegra og umhverfisvænna auðlinda eins og vatnsorku og raforku ættum við í erfiðleikum með að samþykkja Kyoto-bókunina vegna þess að ekki væri tekið tillit til raunverulegra aðstæðna í hverju landi fyrir sig.

Samhliða fundi fjármálaráðherra Norðurlanda var haldinn ársfundur Norræna fjárfestingarbankans sem jafnframt var afmælisfundur bankans í tilefni þess að aldarfjórðungur er nú liðinn frá stofnun hans. Af þessu tilefni fluttu fjármálaráðherrar Norðurlanda ávörp.

Í ávarpi sínu gerði Geir H. Haarde að umtalsefni þær miklu breytingar sem orðið hefðu á alþjóðafjármagnsmarkaði frá því að bankinn var stofnaður. Það hefði kallað á stöðuga endurskoðun á starfsemi bankans sem væri í senn til marks um styrk norræns samstarfs og þann sveigjanleika sem væri nauðsynlegur við ríkjandi aðstæður. Nú væri til dæmis mun meiri áhersla lögð á starfsemi bankans í Eystrasaltsríkjunum og öðrum ríkjum Austur- og Mið-Evrópu en áður og að framlag Norðurlandanna til uppbyggingar efnahagslífs þessara ríkja væri bæði mikilvægt og mikils metið þrátt fyrir að Norðurlöndin teldust ekki til stórvelda á þessum markaði. Mikilvægt væri að finna bankanum þann farveg sem gerði honum kleift að sinna upprunalegu hlutverki sínu að efla stöðu atvinnulífs á Norðurlöndum að teknu tilliti til breyttra aðstæðna á fjármagnsmarkaði sem meðal annars kallaði á náið samstarf við aðrar lánastofnanir.

Fjármálaráðuneytinu, 1. júní 2001

Til baka Senda grein